Doradztwo Podatkowe Łódź

Doradztwo Podatkowe Łódź. Br-a Jarosław Kózka.

Szukasz Doradztwa Podatkowego w Łodzi ?

Biuro rachunkowe Pana Jarosława Kózki prowadzi również działalność w zakresie doradztwa podatkoego na terenie Łodzi i województwa łódzkiego.

Zawodowe wykonywanie czynności doradztwa podatkowego podlega ochronie ustawowej. Wykonywanie ich przez podmioty nie uprawnione jest zabronione i podlega karze grzywny. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, czynności doradztwa podatkowego obejmują:

  1. Udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami
  2. Prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie
  3. Sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie
  4. Reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt . Swoich porad z doradztwa podatkowego Pan Kózka udziela w biurze w Andrespolu, ale w szczególnych okolicznościach możliwe jest spokanie u Klienta w Łodzi, czy też na terenie województwa łódzkiego.