RODO

KLAUZULA OGÓLNA

CENTRUM USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Jarosław Kózka

UL. ROKICIŃSKA 121, 95-020 ANDRESPOL

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych, (Dz. Urz. UE L 2016.119.1)
informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Jarosław Kózka Centrum Usług Finansowo – Księgowych, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:  biuro@br-a.com.pltel: 48 501 284 051
 2. Podstawą prawną przetwarzania powierzonych danych jest umowa pomiędzy Panią/Panem
  a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne.
 3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy
  oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje,
  że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 5. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne i wynikają z przepisów o archiwizacji danych zgodnie z ustawami podatkowymi. Przechowywanie danych odbywa się na podstawie ustawy o rachunkowości, która obliguje do przechowywania dokumentacji
  co najmniej przez 5 lat od początku roku następującego po roku, w którym umowę wykonano lub rozwiązano (z kolei okres maksymalny ograniczony jest terminem przedawnienia roszczeń wynikającym z Kodeksu cywilnego i obecnie wynosi on do 10 lat. W zakresie spraw pracowniczych okres przechowywania dokumentów wynika z Kodeksu Pracy.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego
  ani do organizacji międzynarodowych.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a w/w Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Pani/Pana dane będą przekazywane – podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (np. Urząd skarbowy, ZUS ,GUS PFRON, policja, prokuratura, sąd – jeśli się
  o to zwrócą) lub podmiotom, z którymi biuro współpracuje w celu wykonania umowy
  z klientem (w tym świadczący usługi np. pocztowe lub kurierskie).
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.